OCTOPUS KING RESTAURANT

New menu shooting

Shooing cho menu 2018 của Octopus King.

Foto: Hung Nguyen
Stylist: Le Xuan Tu
Assistant: Hieu Nguyen
Retouch: Lam Nguyen