Season menu for Chusa Restaurant – Ấu Triệu

Foto: Hung Nguyen
Stylist: Tuan Nguyen
Retouch: Lam Nguyen
Assistant: Nhi Tran

Bản quyền hình ảnh thuộc về © Asia Light